ku každej sade Atomium Active Regular ZADARMO

Overené prísady na predĺženie životnosti motorov a prevodoviek

Čo je ATOMIUM?

Atomium je tribotechnická látka, ktorá obsahuje neutrálnu receptúru automobilovej chémie. Technológia Atomium využíva jedinečné vlastnosti prírodných minerálov za účelom obnovy opotrebovaných trecích súčasti motorov, prevodoviek, palivových čerpadiel, hydraulických posilňovačov riadení a ďalších mechanizmov vozidiel a priemyslových zariadení. Technológia Atomium optimalizuje styk trecích dvojíc motora, čo vedie ku zlepšeniu technických parametrov, ktoré môžu znovu dosiahnuť menovité hodnoty.

Nový motor má v oblastiach trenia pomocou technológie Atomium sformovanú novú vrstvu, ktorá zabezpečuje oteruvzdorné vlastnosti a dodržiava menovité vôle predpísané výrobcom a tým zaisťuje zníženie trecích strát, t.j. zvýšenie mechanickej účinnosti. To potom znižuje spotrebu paliva, zvyšuje výkon a odozvu motora na zošliapnutie plynu. Pri nových i starších motoroch je však najdôležitejšie, že vlastnosti technológie Atomium™ umožňujú predĺžiť životnosť a odložiť generálnu opravu o 50–150 tisíc km. V prípade jemného zachádzania s automobilom je možné dokonca s pomocou technológie Atomium potrebu generálnej opravy úplne eliminovať.

Tribotechnická látka Atomium sa vyznačuje vlastnosťami v nasledujúcich funkčných kategóriach:

 • antifrikčné (znižujúce trecie straty)
 • proti opotrebovaniu (znižujúce intenzitu opotrebovania)
 • proti oteru (zvyšujúcu medzu zaťaženia trecích plôch)

 

Ako funguje Atomium

ATOMIUM je produkt automobilovej chémie prírodného pôvodu. Ako funguje?

Podľa princípu fungovania nie sú tribotechnické látky Atomium v prísne technickom zmysle aditíva ani pomocnými látkami do mazív a olejov, pretože ich funkciou nie je len zlepšovať vlastnosti základných produktov, s ktorými sa miešajú. Aditíva Atomium reagujú s kovovými povrchmi súčastí a mechanizmov motorov v miestach styku (na trecích plochách).

Tribotechnické látky Atomium usilujú o lepšiu energetickú bilanciu dvojice trecích súčastí. Technológia Atomium teda funguje ako katalyzátor alebo iniciátor procesu prispôsobeniu dvojice trecích súčastí + maziva.

Produkty automobilovej chémie Atomium prispievajú ku sformovaniu novej vrstvičky trecej plochy na báze kovovej kryštálovej mriežky. Za prevádzky v prítomnosti aditíva Atomium postupne dochádza k vytváraniu vrstvičiek na úrovni jednotlivých atómov. Preto sa Atomium môže po práve nazývať nanotechnológiou.

Vlastnosti sformovanej štruktúry (t.j. hrúbka, poréznosť, mikrotvrdosť, schopnosť zachytávania oleja) sú dané prevádzkovými podmienkami trecieho mechanizmu.
Na pohľad vrstvička vyzerá ako šedý, dokonalý zrkadlový povrch. V skutočnosti ide o ultramikroporóznu štruktúru, ktorá sa vyznačuje vyššou pevnosťou, a čo je dôležitejšie, tiež lepšou schopnostou zachytávania oleja. Výsledkom je jedinečná sada vlastností trecej plochy, mechanizmu a nakoniec aj celého motora.

Priebeh formovania vrstvy

Priebeh formovania ochrannej vrstvy na trecej ploche po ošetrení technológiou Atomium je možné rozdeliť na 3 fázy:

 1. fáza – príprava povrchu: Trecia plocha podstupuje jemné čistenia v miestach, ktoré boli predtým v priebehu prevádzky poškodené. Čistenie prebieha v dôsledku pôsobenia mäkkého abrazíva, ktoré je súčasťou zloženia technológie Atomium;
 2. fáza – sformovanie ochrannej vrstvy: Na pripravenej kovovej ploche (z ocele či liatiny) sa formujú nové vrstvičky kryštálovej štruktúry, ktorá plynule nadväzuje na kovový substrát trecích súčastí. Táto ochranná štruktúra rastie vrstvička po vrstvičke. Vlastným materiálom pre formovanie ochrannej vrstvy je železo, ktoré sa nachádza v mazacom oleji v podobe produktu opotrebovania, a tiež látky obsiahnutej v technológii Atomium.
 3. fáza – dynamické regulácie ochrannej vrstvy: Táto fáza odpovedá udržovaniu parametrov ochrannej vrstvy v rozmedzí, ktoré zaručujú optimálne prevádzkové podmienky pri trení. Medzi tieto parametre patrí hrúbka, poréznosť, vlnitosť, mikrotvrdosť, drsnosť povrchu a pod. Už prítomnosť maziva Atomium v malom množstve zaisťuje dynamickú (adaptívnu) reguláciu parametrov ochrannej vrstvy. V tejto fáze prakticky nedochádza k oteru styčných trecích plôch, pretože ochranná vrstva už získala dostatočnú schopnosť zachytávania oleja a trenie preto prejde do hydrodynamického režimu s minimálnym oterom.

Dynamika formovania vrstvy ATOMIUM

Obrázky nižšie znázorňujú rast novej ochrannej vrstvy na pôvodnej trecej ploche:
a) 600 násobné zväčšenie povrchu. Ra = 1–2 mikróny.
b) Povrch vzorky sa začína pokrývať novou štruktúrou.
c) a d) Pôvodný povrch je takmer celý pokrytý novou štruktúrou (pôvodný povrch možno vidieť iba na pozadí).

atomium_frictions

Početné odborné posudky z automobilového priemyslu potvrdzujú, že mazivá Atomium sú schopné:

 • ponúknuť jedinečnú príležitosť na ochranu spaľovacieho motora akéhokoľvek typu, a tiež ďalších mechanizmov vozidla procesom CIP (čistenie na mieste) za bežnej prevádzky;
 • po dvoch až troch fázach ošetrenia sformovať ultrapevnú vrstvičku, ktorá dokáže chrániť motor pred opotrebovaním aj v najnáročnejších situáciách: nedostatok oleja, vysoké zaťaženie a veľmi nízke či vysoké teploty okolia.

Pre majiteľov športových áut predstavuje technológia Atomium jednoduchý a nenákladný spôsob, ako zvýšiť výkon motora až o 10 % a pritom zachovať spotrebu a tiež zlepšiť akceleračné schopnosti (pri kompletnom ošetrení všetkých mechanizmov prípravy Atomium).
Opatrnejší majitelia zase môžu dosiahnúť úspory paliva až 8 %. S priemernou ročnou kilometrážou 20–30 tisíc km to pri motoroch s objemom 1,3–1,6 l odpovedá úspore až 250 litrov benzínu. Pri motoroch s objemom 2,4–3,6 l je úspora až 350 litrov za rok. Okrem spotreby paliva a oleja možno ošetrením Atomium predĺžiť životnosť motora, zabrániť nákladným opravám a obmedziť výdaje na náhradné diely a servis.

Technológia Atomium nepoškodzuje žiadne časti ani mechanizmy. Pri starších motoroch po použití najprv dôjde k obnoveniu opotrebovaných plôch trecích súčastí pomocou ochrannej vrstvy, následne k obnove správnej hodnoty kompresie a nakoniec ku zníženiu spotreby oleja, ktorý by sa inak spálil vo výfuku. Nová vrstvička podstatne znižuje trecie straty, a to vďaka svojím jedinečným schopnostiam zachytávania oleja. V dôsledku toho klesá spotreba paliva, zvyšuje sa výkon a zlepšuje odozva na zošliapnutia plynu. Ďalším prínosom je obmedzenie hluku, vibrácií a škodlivých emisií.

Čo sa týka nových motorov, i tu sa na trecích plochách sformuje nová vrstvička (o hrúbke až 5 mikrónov). Týchto 5 mikrónov potom funguje ako bariéra proti opotrebovaniu nových vložiek valcov a obrana pred zhoršovaním stavu trecích plôch. Vďaka antifrikčným schopnostiam sa dramaticky znižujú straty trením, čo následne zvyšuje mechanickú účinnosť. Pri všetkých motoroch, či sú staré alebo nové, tak dochádza k poklesu spotreby paliva, zvýšeniu výkonu a zlepšeniu odozvy na zošliapnutie plynu.

Najdôležitejším prínosom je však vždy predĺženie životnosti motora a možnosť odložiť generálnu opravu o 50–150 tisíc kilometrov.

Atomium nie je obyčajné aditívum, ktoré sa pridáva do mazacieho oleja. Je to látka, ktorá spolupracuje s kovovou trecou plochou. Vo svojej podstate je Atomium iniciátorom samoorganizujúcich sa procesov v trecej sústave. Inými slovami spúšťa procesy, ktoré posúvajú priebeh trení smerom k priaznivejším podmienkam.

Z fyzikálneho hľadiska sa to odráža tak, že v trecej sústave sa s pomocou technológie Atomium, vrstvička po vrstvičke formuje nová plocha, ktorá je z pohľadu rýchlosti kĺzania, prenosu zaťaženia a pod. pre daný uzol výhodnejšia.

Technológiu Atomium je možné použiť na ošetrenie trecích plôch prakticky v ľubovoľnom agregáte, mechanizme či celku.

Spôsob použitia

1 fáza: Pridajte mazivo Atomium Active do motorového oleja plniacim hrdlom oleja (výpočet dávky – viď tabuľka) 500–1000 km pred výmenou oleja, s vozidlom potom jazdite až do nasledujúcej pravidelnej výmeny oleja (najviac však 1000 km). V prípade značného znečistenia oleja (možné rozpoznať podľa farby oleja na mierke alebo podľa olejových škvŕn na filtračnom papieri) ihneď začnite s druhou fázou ošetrenia.

Odporúčanie (po 1. fáze): Vymeňte olej. Vymeňte olejový a vzduchový filter. fáza: Pridajte mazivo Atomium Active do nového motorového oleja (viď tabuľka) a s vozidlom jazdite v bežnom režime až do nasledujúcej výmeny oleja.

3 fáza: Pridajte mazivo Atomium Active do nového motorového oleja (viď tabuľka) a s vozidlom jazdite v bežnom režime až do nasledujúcej výmeny oleja.

Po tretej fáze stačí použivať Atomium Regular pri každej výmene oleja.

Dôležité:

 • Pred použitím nádobu s aditívom Atomium Active dôkladne pretrepte, až kým sa nerozpustia všetky prirodzené usadeniny (jedná sa o aktívnu zložku).
 • Aditívum Atomium Active nalejte do zahriatého motoru štandardným plniacim hrdlom oleja.
 • Po použití aditíva Atomium Active nechajte motor bežať 5 minút na voľnobehu a potom s vozidlom jazdite najmenej 20 minút v akomkoľvek režime (bežná prevádzka).
 • Mazivo sa neodporúča používať v prípade mechanicky zablokovaných dielov a mechanizmov.
 • Aditívum Atomium Active je kompatibilné so všetkými typmi motorových olejov a nemení ich vlastnosti.
 • V záujme zachovania vysokej úrovne ochrany motorov odporúčame po ošetrení prípravkom Atomium Active a odjazdení 30 000 až 40 000 km aplikovať aditívum Atomium Regular
 • Po odjazdení 100 000 km odporúčame ošetrenie zopakovať.
 • Pri preplňovaných motoroch sa odporúča zopakovať ošetrenie už po odjazdení 50 000 až 55 000 km.
 • V záujme maximálnej ochrany odporúčame spraviť ošetrenie ďalších súčastí vozidla, t.j. prevodovky, hydraulického posilňovača riadenia a pod.

Účinky použitia

 • V 1. fáza čistí trecie plochy od lakov a usadenín, vrátane dekarbonizácie dráhy piestnych krúžkov;
 • Zvyšuje a stabilizuje kompresiu vo valcoch spaľovacieho motoru (sformovaním novej vrstvičky a utesnením vôlí u trecích súčastí);
 • Obnovuje správny tlak oleja v mazacej sústave motora;
 • Znižuje spotrebu oleja;
 • Predlžuje životnosť motora 1,5–2 krát (vďaka zníženiu intenzity opotrebovnia);
 • Zvyšuje účinný výkon motora (v dôsledku zlepšenia priebehu spaľovania, obmedzenia úniku spalín do karteru a zníženia trecích strát);
 • Znižuje spotrebu oleja v motore až 3 krát (zvýšením plynotesnosti drážok pre piestne krúžky);
 • Zaisťuje maximálnu ochranu motora v extrémnych prevádzkových podmienkach, pri preťažovaní alebo prehrievaní a počas studených štartov;
 • Značne zjednodušuje štartovanie pri nízkych teplotách;
 • Nezhoršuje prevádzkové parametre všetkých tesnení;
 • Znižuje spotrebu paliva pri spaľovacom motore o 8–10 % (v dôsledku obnovy správnej kompresie a zlepšenia priebehu spaľovania);
 • Znižuje hluk a vibrácie o 5–10 dB (vďaka sformovaniu silného a odolného mazacieho „vankúša“ a optimalizácii vôli);
 • Znižuje emisie CO/CH vo výfukových plynoch až o 50 % (v dôsledku zlepšenia priebehu spaľovania);
 • Umožňuje jazdu na krátku vzdialenosť pri nedostatku oleja alebo úplnej strate (tlaku) oleja;

Obnovuje správnu funkciu hydraulických zdvíhadiel ventilov.

Galéria

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.